2% z dani

STEFANI n.o. sa opätovne uchádza o 2% z Vašich zaplatených daní, vďaka ktorým sa nám každoročne darí míľovými krokmi zlepšovať poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v meste Žarnovica. Už tretí rok prevádzkujeme Klubovňu pre mladých ľudí s rozličnou mierou postihnutia, poskytujeme psychologické poradenstvo, preventívne akcie psychického zdravia, pomáhame mladým byť aktívni, cestovať a vzdelávať sa a od októbra 2018 pracujeme tiež s deťmi predškolského veku v Žarnovici.

 

Vďaka fundraisingu sa nám darí získavať rôzne granty z radov nadácií a tiež z EÚ, avšak dofinancovanie projektov stojí vždy na našich pleciach, čo nevieme bez 2% daní dlhodobo utiahnuť. Ďakujeme Vám za každé jedno Euro z Vašich zaplatených daní, ktoré ste sa rozhodli venovať práve STEFANI n.o. Všetky získané prostriedky budú využité na pomoc ľuďom, ktorí si bohužial sami pomôcť nedokážu, no vďaka správnej intervencii a poctivej spolupráci ich vieme nasmerovať k samostatnosti a radosti zo svojho života.

 

AK STE SZČO

 

V prípade, že ste fyzická osoba SZČO a daňové priznanie si podávate sami, je potrebné, aby ste si vypočítali 2% z Vašej zaplatenej dane, v prípade, ak ste nevykonávali dobrovoľnícku činnosť v počte hodín 40. Poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane môžete, ak ste v predchádzajúcom roku vykonávali dobrovoľnícku činnosť v počte hodín 40. V tomto prípade je taktiež potrebné, aby ste k daňovému priznaniu priložili ako povinnú prílohu aj potvrdenie z organizácie, v ktorej ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť. Vyplnené daňové priznanie aj s prílohami je potrebné odovzdať na príslušnom daňovom úrade podľa miesta bydliska zvyčajne do 31. marca 2019. Do tohto termínu je taktiež potrebné, aby bola daň z príjmov vyplatená.

 

AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA

 

V prípade, že ste právnická osoba, vypočítajte si Vaše 1,5% z dane, ktorú môžete na našu organizáciu poukázať. Poukázať 1,5%, môžete aj na viaceré organizácie, musíte však poukázať minimálne 8 € pre jedného prijímateľa. Ak ako právincká osoba chcete poukázať 2%, môžete tak urobiť iba v tom prípade, že ste v roku 2017 až do termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2018 darovali finančné prostriedky v minimálnej výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. Príspevok mohol byť daný na akúkoľvek inú organizáciu, nie len na našu. Ak ste neposkytli taký príspevok, môžete poukázať iba 1,5% z dane. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte na Váš príslušný daňový úrad do 31. marca 2019 – v prípade ak nemáte odklad a v tomto termíne vyplaťte taktiež aj daň z príjmov. Nie je potrebné, aby ste na poukázanie 2% okrem daňového priznania odovzdávali aj iné tlačivá, či prílohy.

 

AK STE ZAMESTNANEC

 

Ak ste zamestnanec, do 15. februára 2019 môžete požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Keď Vám vystaví ročné zúčtovanie, požiadajte ho o vyplnenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.

Z tohto potvrdenia si môžete zistiť dátum a výšku zaplatenej dane. Poukázať 2% zo zaplatenej dane môžete, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom v žiadnej organizácii, alebo ste odpracovali menej ako 40 dobrovoľníckych hodín. Poukázať 3% zo zaplatenej dane môžete, ak ste v roku 2018 odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín. Potvrdenie od organizácie o odpracovaní potrebného počtu dobrovoľníckych hodín Vám vystaví organizácia, v ktorej ste toto dobrovoľníctvo v danom období vykonávali.

Keď budete mať sumu, ktorú môžete poukázať na našu organizáciu, vyplňte VYHLÁSENIE (https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2018/2018.12.07_pr%C3%ADloha3.pdf), do ktorého vpíšete sumu, ktorú uvádza zamestnávateľ v Potvrdení o zaplatenej dane z príjmov, svoje identifikačné údaje a naše údaje, ktoré uvádzame nižšie. Následne Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, aj Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. V prípade, že poukazujete 3%, je nutné k Vyhláseniu a Potvrdeniu priložiť aj Potvrdenie o odpracovaní aspoň minimálneho počtu dobrovoľníckych hodín.

 

ĎAKUJEME!!! Aj vďaka Vašej podpore vieme pomáhať a robiť lepšími životy mnových detí a mladých ľudí.

 

STEFANI n.o.
nezisková organizácia
Žarnovická Huta 66
Žarnovica, 966 81
IČO:45743517