Čo je autizmus?

Čo je to autizmus?

Autizmus, ako porucha je v poslednej dobe stále známejšia, o autizme sa hovorí čoraz častejšie. Je to spôsobené lepšou osvetou, ale aj počtom ľudí s touto diagnózou. Štatistiky uvádzajú, že autizmom v súčasnej dobe trpí 1 človek zo 100. Možno sa nám môže zdať, že autistov stále pribúda. Je to však naozaj tak? Aj keď v minulosti bola prevalencia autizmu nižšia nemôžeme hovoriť o tom, že by v dnešnej dobe bola akási epidémia autizmu. Zvyšujúci výskyt tejto poruchy má na svedomí najmä  lepšie povedomie o tejto poruche, keďže v minulosti sa veľa krát stávalo, že ľudia s miernejšími príznakmi neboli diagnostikovaní.

V čom sú autisti iní ako my ostatní?

Pre autizmus sú špecifické nedostatky v troch oblastiach. Prvou z nich je oblasť správania a sociálnych interakcií. Autisti  nevedia odčítať mimiku iných ľudí, je pre nich ťažké odhadnúť náladu iného človeka. Ich postoj tela, neverbálna komunikácia nie  je v súlade s tým čo hovoria a preto sa môže bežnému pozorovateľovi javiť ich prejav ako veľmi zvláštny. Pre autistov je špecifické aj to, že nevedia udržiavať očný kontakt, nevedia prejavovať svoje emócie a zdieľať smútok alebo radosť.

Druhou z oblastí je komunikácia. S niektorými autistami je ťažšie  udržať zmysluplnú komunikáciu, majú vlastné obľúbené témy a o ostaných témach sa rozprávať nechcú, prípadne sa stále vracajú naspäť k tej svojej téme. Nie všetci však komunikujú rovnako, niektorí hovoria veľa a nedávajú žiadny priestor komunikačnému partnerovi, iní sú zase pasívni a takmer nič nehovoria, je ťažké z nich dostať čo i len pár viet. U detí trpiacich autizmom je špecifické to, že začínajú hovoriť oveľa neskôr ako ich vrstovníci.

Posledná oblasť, ktorá je u autistov narušená je oblasť predstavivosti, záujmov a hry. Ich záujmy sú často jednostranné, fascinuje  ich napríklad MHD,  superhrdinovia, filmy, pričom nerozlišujú medzi filmom a realitou. Zaujímajú sa o časti predmetov, ak ich na autíčku zaujmú kolesá dokážu sa hodiny hrať tak, že krútia kolieskami blízko pri očiach.  Aj s ostatnými hračkami sa nehrajú  vždy tak ako bežné deti, ale ukladajú ich napríklad do kruhu. Pri hre, ale aj v bežnom živote majú svoje obľúbené stereotypy- presne jednu cestu do školy, presný postup činností a pod.

Ak hovoríme o autizme, mali by sme mať na pamäti, že neexistuje len jeden druh autizmu, ale pod pojem autizmus zaraďujeme viac porúch, ktoré sa súhrnne nazývajú poruchy autistického spektra. V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s pojmom pervazívne vývinové poruchy. Pervazívny znamená všetko zasahujúci, teda autizmus zasahuje celý vývin a preniká do každej oblasti myslenia a správania. 

Jednotlivé poruchy autistického spektra sa od seba líšia mierou postihnutia, ale aj vekom v ktorom sa prejavia.

Medzi základné druhy porúch autistického spektra patrí detský autizmus, atypický autizmus, aspergerov syndróm a rettov syndróm. Ktorým sa budeme viac venovať v nasledujúcich článkoch.